Ścieżka powrotu

Start Gabinet pielęgniarski

Reforma Edukacji

Fotogaleria


Gabinet pielęgniarski
Wady postawy

Postawa człowieka jest określana jako układ ciała w pozycji stojącej (z medycznego punktu widzenia). Wyróżniamy postawę zwykłą (swobodną) oraz postawę baczną – poprawioną poprzez napięcie różnych grup mięśni. Pierwsza – zależy od czynników genetycznych, wieku, rasy, płci, warunków środowiska, ogólnego stanu człowieka. Zagrożenia dla nieprawidłowej postawy to głównie wiek 6-7 lat i 12-16 lat – wtedy to następuje przyspieszenie prędkości wzrastania. W tym czasie rozwój układu mięśniowego „nie nadąża” za szybkim wzrostem kości. Dzieci w tym wieku bardzo często przyjmują nieprawidłową postawę, co sprzyja kształtowaniu wad postawy. Należy wspomnieć, że nieprawidłowości te nie są tylko brakiem kosmetycznym, ale w przyszłości poważnie mogą oddziaływać na zdrowie człowieka.
Powikłania: powstanie garba, upośledzenie sprawności i wydolności organizmu, częste zapalenia płuc i oskrzeli, nieprawidłowa praca serca, trudności w oddychaniu, zespoły bólowe kręgosłupa. Konieczne jest więc gromadzenie badań przesiewowych, wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Aby profilaktyka była skuteczna, należy ją oprzeć na wspólnym realizowaniu działań ( rodzice, pracownicy oświaty, pracownicy ochrony zdrowia).

 

U uczniów wykonuje się badania wzrostu ciała, dostosowuje się odpowiednią wysokość ławki i krzesła. Dzieci nie powinny nosić zbyt ciężkich plecaków, część rzeczy można zostawiać w szkole, a niepotrzebne w danym dniu książki i zeszyty regularnie wypakowywać w domu.

Serdecznie prosimy rodziców, aby przypominali dzieciom o siadaniu w zaleconych krzesełkach, przy określonych ławkach szkolnych, o rozpakowywaniu tornistra na bieżąco. Podstawą w leczeniu i zapobieganiu wadom postawy są również ćwiczenia ruchowe.

 

 Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Natalia Wiktorzak.

 
Informacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Art. 7 pkt. 3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. 

 
Wykaz

Wykaz świadczeniobiorców realizujących świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18r. ż.
 
Ogłoszenia
 
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pomocy pielęgniarskiej udziela pani mgr Natalia Wiktorzak


Gabinet  czynny 
w godz.: 8.00 - 15.30

* * *

Główne problemy zdrowotne uczniów:

- wypadki, urazy i zatrucia

- próchnica zębów i choroby przyzębia

- problemy zdrowia psychospołecznego

- choroby przewlekłe i niepełnosprawność

- choroby zakaźne

- inne: zaburzenia wzroku, słuchu, zaburzenia wzrastania i dojrzewania, zaburzenia układu ruchu.

 

Fluoryzacja:

przyjęto, że grupowa profilaktyka fluorkowa może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na próchnicę zębów. Fluor jest jednym z pierwiastków śladowych zmniejszających podatność szkliwa na działanie czynników odwapniających i próchnicotwórczych, przez zwiększenie stopnia mineralizacji i przyspieszenie dojrzewania szkliwa. Działa także przeciwbakteryjnie w jamie ustnej, hamuje wytwarzanie kwasów przez bakterie.  Fluoryzacja odbywa się 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępie 4-6 tygodni.

 

Współczesna koncepcja systemu opieki zdrowotnej nad uczniami wyrosła ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” i koncepcji promocji zdrowia. Zakłada ona, że

- podmiotem zainteresowania jest cała populacja uczniów oraz nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły

- główny kierunek działań związany jest z promocją zdrowia; zachęcanie uczniów do identyfikowania własnych problemów, aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu zdrowia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:

- testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń, wad

- postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w teście

- profilaktyczne badania lekarskie w zakresie:

                # indywidualnej oceny stanu zdrowia uczniów

                # kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego

                # zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów

                # kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych

                # ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu.

- udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć

- edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

 
 
Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG