Ścieżka powrotu

Start Interreg Lietuva - Polska

Fotogaleria


Bądź aktywny - bądź zdrowy II etap

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”. Umowa o dofinansowanie nr 1S-32 została zawarta w dniu 04.02.2021 r.

 

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  w Suwałkach.

W ramach projektu przewiduje się:

 • realizację zajęć sportowo-zdrowotnych dla dzieci w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  w Suwałkach. Zajęcia będę skierowane do 500 dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • budowę i wyposażenie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach, przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, a także przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach,
 • zakup wyposażenia do zajęć sportowo-zdrowotnych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 2, 5, 7, 10 i 11 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach na potrzeby prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach projektu,
 • organizację warsztatów dla dzieci i rodziców w Suwałkach w zakresie zdrowego stylu życia, z udziałem dzieci i nauczycieli z Alytusa,
 • udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Suwałkach w zajęciach sportowych i zdrowotnych, które zostaną zorganizowane w przedszkolach w Alytusie,
 • udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Suwałkach w Otwartym Dniu Gier w Alytusie,
  • organizację polsko-litewskich warsztatów dla nauczycieli w Suwałkach na temat motywacji dzieci do zdrowego odżywiania,
  • organizację półmaratonu w Suwałkach,
  • zajęcia zdalne dla dzieci,
  • organizację konferencji końcowej w Suwałkach.

 

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR (85,00% kosztów kwalifikowalnych).

 

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

 

Miejsce realizacji projektu: Miasto Suwałki, Polska

 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG