Ścieżka powrotu

Start Oddziały przedszkolne Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Fotogaleria


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się nabór do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

1)      W naborze elektronicznym na rok szkolny 2021/2022 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2)      Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wypełniają i składają pobrany ze szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału  integracyjnego. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.

3)      Godziny pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 – od 6:30 do 16:30.

4)      Deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powinien być rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny zgodny z potrzebami.

5)       Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.

6)      Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 

Ważne terminy:

-        Składanie wniosków o przyjęcie – od 2 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2021 r. do godz. 15:00.

-        Weryfikacja wniosków o przyjęcie przez komisję rekrutacyjną – od 17 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r.

-        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  - 23 marca 2021 r. godz. 8:00.

-        Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie – od 23 marca 2021 r. od godz. 9:00 do 26 marca 2021 r. do godz. 14:00.

-        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – 26 marca 2021 r. godz. 15:00

 

Podstawą zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.

„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022” można:

1)      wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły;

2)      otrzymać wzór ww. wniosku w szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Wraz z „Wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022” przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli w formie pisemnej na rok szkolny 2021/2022 w terminie wynikającym z harmonogramu.

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

Do pobrania:

 


Copyright © 2013 SP nr 10 w Suwałkach. Webmaster: TG